Strojírenství

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Identifikační údaje

 

Název ŠVP: Strojírenství

 

Kód a název oboru vzdělání: 23 – 41 – M / 01 STROJÍRENSTVÍ

 

Zaměření: Počítačové technologie

 

Obnovitelné zdroje energie

 

Délka a forma studia: čtyřleté denní studium

 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Datum platnosti ŠVP: od 1. září 2009

 

Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium.

 

Zdravotní způsobilost

Požadavky na fyzické a duševní vlastnosti uchazeče o studium budou podmíněny jeho volbou orientace na daný obor techniky. Zdravotní způsobilost potvrdí s konečnou platností lékař.

 

Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru

Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a občanských kompetencí a zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáků.
Výuka je orientována k technikám samostatného učení a práce žáků, jde zejména o náročnější samostatné práce, podporu týmové práce a kooperace. Dále jsou podporovány metody činnostně zaměřeného vyučování, např. praktické práce žáků v dílnách, laboratořích nebo pracích s výpočetní technikou.

 

Organizace výuky

Délka a forma vzdělávání
Tento obor vzdělání lze realizovat v těchto formách vzdělávání:
− 4 roky v denní formě vzdělávání
− 1–2 roky v denní formě vzdělávání ve zkráceném studiu pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou
Večerní, dálkové nebo kombinované vzdělávání je nejvýše o 1 rok delší než vzdělávání v denní formě.

 

Dosažený stupeň vzdělání

− střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

− přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. – § 59, 60, 83, 85 (2), dále § 63, 16, 20, 70
− splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání.
Organizace výuky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon).
Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných jsou dále upraveny vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb.
Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.


Výchovně vzdělávací proces je plánován na 40 týdnů, ve 4. ročníku na 37 týdnů. Součástí jsou kurzy (lyžařský nebo sportovně turistický), kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady apod.).
Veškeré další aktivity vyplývají z ročního plánu práce školy a všech dalších základních dokumentů školy.
Je samozřejmé, že předmětové komise a vedení školy reagují na veškeré podněty z venčí, to je nabídky účasti na odborných soutěžích, konferencích, odborných stážích, apod.

Odborná část oboru strojírenství je rozdělena do tří odborných celků, které zahrnují konkrétní vyučovací předměty tak, aby žáci mohli získat absolvováním těchto předmětů požadované odborné kompetence. Jednotlivé odborné předměty jsou sloučeny do odborných celků tak, aby svým obsahem zahrnuly předepsané učivo těchto celků.
Pro osvojení si praktických dovedností žákem je v praktických předmětech praxe a počítačové aplikace zahrnuta část učiva odborných celků projektování a konstruování a strojírenská technologie. Učivo je v těchto předmětech rozděleno do oddělených tematických celků. Ve čtvrtém ročníku zahrnuje předmět praxe samostatný projekt žáka, žák jej realizuje u sociálních partnerů školy, u firem, se kterými naváže sám kontakt a škola a s nimi uzavře smlouvu, nebo pod vedením vyučujících na tématech zadaných školou.
V průběhu studia je dále realizována odborná praxe v minimálním rozsahu 160 hodin, a to tímto způsobem:
- ve 2. a 3. ročníku je zařazena čtrnáctidenní praxe (160 hodin) v reálných pracovních podmínkách
- v průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze – 5 – 7 dní ve školním roce (60 – 70 hodin)
Žáci čtrnáctidenní praxi v 2. a 3. ročníku absolvují u sociálních partnerů školy, popř. u dalších firem, se kterými škola následně uzavře smlouvu o vykonávání praxe žáky.

 

Výchova mimo vyučování - organizace:

a) cílem výchovy mimo vyučování je poskytnout žákům aktivní odpočinek, rozvíjet jejich schopnosti, nadání, zájmy, vést je přiměřeně k jejich věku k účasti na společenském životě, pomáhat jim při přípravě na vyučování a upevňovat zájem o zvolený obor

b) výchova mimo vyučování je organizována na základě možností školy, a to jak v otázkách prostorových, materiálních tak personálních

c) všichni žáci školy mají možnost zapojit se do výchovy mimo vyučování, dojíždějící žáci vždy v rámci svých možností ve vymezeném čase po ukončení vyučování do odjezdu spojů veřejné hromadné dopravy

d) ubytování v domově mládeže:
- škola nemá svůj vlastní domov mládeže; v Břeclavi je možno využít služeb Domova mládeže SOŠ průmyslové Edvarda Beneše, SOU a OA; v Sedleci Domova mládeže G a SOU Mikulov

e) organizace stravování:
- v Břeclavi se žáci stravují ve Školní jídelně SOŠ průmyslové Edvarda Beneše, SOU a OA na základě smlouvy o poskytnutí stravování, a to po skončení vyučování
- v Sedleci se žáci stravují ve Školní jídelně MŠ a ZŠ Sedlec; přestávka na oběd je stanovena v době od 11:55 – 12:25 hodin

 

Hodnocení žáků a diagnostika

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561 (školský zákon). Konkrétní podmínky jsou stanoveny Zásadami pro hodnocení vzdělávání žáků (klasifikační řád), které jsou nedílnou součásti Školního řádu školy.
Konkretizace hlavních zásad hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých předmětech je součástí učebních plánů daných předmětů ve ŠVP.
Školní klasifikační řád a tyto hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou závazným rámcem pro vytvoření zcela konkrétních podmínek hodnocení a klasifikace žáků. Každý vyučující daného předmětu na začátku školního roku zapracuje do svého učebního plánu (schvaluje ředitel školy) podmínky klasifikace. Uvede, v jakém termínu a jakým způsobem bude hodnotit např. ročníkové práce, projekty, laboratorní práce, prezentační práce, účast na soutěžích atd. Upřesní způsoby hodnocení klíčových kompetencí a činností souvisejících s realizací průřezových témat. Bude-li vyučující při klasifikaci užívat jiného hodnocení než známku, zapracuje toto rovněž do podmínek hodnocení žáků. S těmito podmínkami budou žáci na začátku školního roku prokazatelně seznámeni.
Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, aby podporovaly talentové žáky.
Pro zajištění objektivizace hodnocení budou prověřeny znalosti žáků srovnávacími testy.

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia v platných zněních.

Ředitel školy stanovuje pro tuto základní verzi ŠVP následující
pravidla pro průběh maturitní zkoušky:

1) Společná část maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy a právními normami MŠMT. V případě 3. povinné zkoušky ředitel školy volbu neomezuje. Žák má na výběr matematiku, občanský a společenskovědní základ a informatiku, vždy v základní a vyšší verzi.

2) Profilová část se skládá ze tří povinných zkoušek, a to:
I) blok předmětů stavba a provoz strojů
II) blok předmětů strojírenská technologie
II) praktická zkouška s obhajobou z bloku předmětů projektování a konstruování

 

Nepovinnou profilovou zkoušku je možno vybírat z nabídky: blok ekonomika a základy podnikání nebo blok automatizace a elektrotechnika.

Podrobnosti budou stanoveny prováděcími směrnicemi ředitele školy tak, aby s nimi byli žáci seznámeni nejpozději při zahájení studia posledního ročníku.
Podle ŠVP budou žáci skládat maturitní zkoušku nejdříve v roce 2014. Do té doby má škola dostatek prostoru pro to, aby na základě zkušeností z jiných škol připravila průběh maturitní zkoušky do všech podrobností.

 

 

Profil absolventa


Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolventi příslušného vzdělávacího programu se uplatní zejména ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství i v příbuzných technických oborech, při zajišťování konstrukční a technologické stránky výrobního procesu, v provozu, v údržbě a provozu strojů a zařízení, obchodně-technických službách, marketingu apod.
Příklady pracovních pozic, které mohou absolventi v praxi vykonávat: konstruktér, technolog, programátor NC strojů, mistr, plánovač a další.


Popis očekávaných výsledků vzdělání absolventa – Kompetence absolventa


a) obecné kompetence

Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi:

  • dodržovali obecné a pro obor specifické zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární prevence
  • dodržovali obecné a pro obor specifické zásady ochrany životního prostředí
  • dodržovali principy efektivního ekonomického a ekologického provozu
  • řešili samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti a pracovali podle stanovených technologických postupů
  • uměli pracovat v týmu, upevňovali interpersonální vztahy a adekvátně jednali s lidmi
  • využívali prostředků informačních a komunikačních technologií v pracovním i v osobním životě
  • pracovali s informacemi a informačními zdroji
  • využívali cizí jazyk v odborné i osobní komunikaci na úrovni úplného středního odborného vzdělání
  • pracovali v souladu s platnou legislativou a platnými normami a standardy v daném oboru
  • řídili, organizovali a kontrolovali činnost a výsledky pracovního týmu


b) odborné kompetence

Absolvent:

− ovládá a používá odbornou terminologii

− efektivně rozhoduje a organizuje technologické, provozní a jiné pracovní procesy

− zobrazuje tvary strojních součástí a zhotovuje technické výkresy

− konstruuje jednotlivé strojní součásti, funkční podsestavy a výkresy sestavení s rozpiskami

− používá programy a pro počítačovou podporu projekčních prací a konstrukce

− volí vhodný materiál a jeho tepelné nebo chemicko-tepelné zpracování

− navrhuje způsoby přeměny polotovaru ve výrobek a strojní zařízení, nástroje a přípravky pomocí nichž se tato přeměna uskutečňuje

− vyhotovuje jednoduchý technologický postup na výrobu strojní součásti s respektováním ekonomických, ekologických a bezpečnostních hledisek

− aplikuje hlavní strojírenské technologie používané ve výrobě

− používá metody kontroly a řízení jakosti a spolehlivosti výrobků

− pracuje s měřidly a přístrojovou technikou při technických měřeních a kontrole jakosti výrobků

− aplikuje základní zákony statiky, pružnosti a pevnosti, hydromechaniky a termomechaniky v praxi

− využívá znalostí o vlivu provozních zatížení na pevnost strojních součástí a na změnu jejich tvaru (deformace)

− používá poznatků z elektrotechniky a elektroniky včetně znalostí základních měřících metod a technik a dovede je aplikovat

 

c) další výsledky vzdělávání – okruhy pracovních činností

Konstrukční příprava výroby s podporou výpočetní techniky

− uplatňování zásad technického kreslení

− vyhotovení dvourozměrného výkresu výrobní součásti a celku klasicky a pomocí PC

− vyhotovení rozpisky na výkrese a odděleného kusovníku – seznam vyráběných součástí a nakupovaného materiálu s využitím klíčových slov pro počítačové zpracování pro technologii, nákup, řízení výroby, prodej

− provádění výpočtů pevnosti a tuhosti

− modelování součásti a celku trojrozměrně

− sestavování návodu k používání výrobku


Technologická příprava výroby s podporou výpočetní techniky

− vyhotovení technologických postupů výroby součástí a celků po jednotlivých profesích a operacích

− stanovení normy spotřeby času přípravného a kusového na výrobu součásti a celku

− stanovování číselných parametrů pro operaci na stroji pro zhotovení součásti nebo data do programu číslově řízeného stroje pro operace pro zhotovení součástí

− vypracovávání technologických postupů z hlediska bezpečnosti, jakosti a ekologie práce

 

Řízení výroby

− vedení kolektivu spolupracovníků – rozdělení a kontrola úkolů, vedení porady, zápisy z jednání

− zajišťování procesu trvalé optimalizace výroby s ohledem na velikost série, nákladů a výrobní možnosti

 

Řízení jakosti a spolehlivosti výrobků

− kontrolování a zkoušení součástí a funkčních celků dle výkresu – kontrola rozměrová, tvarová, drsnosti, fyzikální, funkční, parametrická, spolehlivosti

− systém managementu jakosti dle ČSN ISO EN 9001 a systém managementu ekologie dle
ČSN EN ISO 14001

 

Údržba a provoz strojů a zařízení

− provádění preventivních prohlídek, oprav a revizí strojů a zařízení

− realizace návrhů na vylepšení, případně modernizaci stávajícího výrobně technického vybavení strojírenských provozů

− zajištění ekologie výběru, provozu a likvidace nástrojů, strojů a zařízení, provozních médií

 

Rozvoj a výzkum

− marketing – průzkum vlastností nového výrobku

− výzkum a vývoj výrobku po konstrukční stránce

− rozvoj technologických metod a výrobního zařízení

 

Technická normalizace a technické a právní informace

− používání technických norem ČSN, EN, ISO, IEC

− posuzování výrobní základny a zpracování návrhů na její zlepšení, na snížení pracnosti a materiálových nákladů

− vyhodnocování plnění výkonových norem

− využívání různých informačních zdrojů jako je internet, časopisy, knihy, sbírky zákonů, vyhlášek a nařízení vlády a směrnic EU

− výběr a zprostředkování přenosu těchto informací do příslušných útvarů

 

 

Konkretizovaný učební plán

 

Zaměření – počítačové technologie

 

 

  Název ŠVP: Strojírenství

  Kód a název oboru vzdělání: 23 – 41 – M / 01 STROJÍRENSTVÍ

  Délka a forma studia: čtyřleté denní studium                                                          

  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

  Datumplatnosti ŠVP: od 1. září 2009

 

 

 

 

     Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkratka

Počet týdenních vyučovacích hodin

 1. ročník

  2. ročník   3. ročník   4. ročník

Celkem

Všeobecně vzdělávací předměty

21

15

12

12

60

Českýjazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

Cizí jazykI

CIJ I

3

3

3

3

12

Dějepis

DEJ

2

-

-

-

2

Občanská nauka

OBN

-

1

1

1

3

Matematika

 

MAT

3

3

3

3

12

Fyzika

FYZ

2

2

-

-

4

Chemie

CHE

2

-

-

-

2

Základy ekologie

ZEK

1

-

-

-

1

Ekonomika

EKO

-

2

1

-

3

Tělesnávýchova

TEV

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

ICT

3

-

-

-

3

Předměty specializace

 

11

18

18

18

65

Technickékreslení

TEK

2

2

-

-

4

Mechanika

MEC

2

3

2

-

7

Stavba a provoz strojů

SPS

-

2

3

4

          9

Strojírenská technologie

STT

2

2

2

3

           9

Základy elektrotechniky a automatizace

ZEA

-

2

-

1

3

Multimédia

MUL

-

2

3

-

5

Počítačové konstruování

CAD

2

2

2

3

9

Počítačovéaplikace

POA

-

-

2

2

4

Konstrukční cvičení

KOC

-

-

1

2

3

Praxe

PRA

3

3

3

3

12

Celkem základní předměty

 

32

33

30

30

125

Volitelné předměty

 

3

2

3

4

12

Cizí jazyk II

CIJ II

2

2

-

-

4

Písemná a elektronická komunikace

PEK

1

-

-

-

1

Základy podnikání

ZAP

-

-

1

2

3

Humanitní seminář

HUS

-

-

2

2

4

Celkem:

 

35

35

33

34

137

 

 

 Poznámky k učebnímu plánu

− Názvy předmětů jsou pracovní, mohou doznat změny.

− Předměty český jazyk a literatura a estetické vzdělávání lze sloučit v jeden předmět při zachování obsahu a proporce hodin.

− Ve výuce cizího jazyka I pokračuje žák zpravidla ve studiu cizího jazyka, kterému se učil na základní škole (ANJ, NEJ).

− V předmětu cizí jazyk II volí z nabídky, kterou škola předkládá (ANJ, NEJ).

− Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách.

− Skladba volitelných předmětů je variabilní. Jejich nabídka bude uskutečňována podle možností školy v 1. a 2. ročníku a podle profilace zájmů žáků po dvou letech studia pro 3. a 4. ročník.

− Struktura volitelného semináře je v kompetenci školy, mohou být jednoleté i dvouleté.
Učební osnovy schvaluje ředitel školy. Semináře jsou nabízeny tak, aby žáci měli možnost prohloubit své poznatky jednak v předmětech zvoleného oboru, jednak v oblasti svých zájmů. Protože jsou nabízeny průřezově na všech oborech školy, mohou žáci získat i poznatky z jiných odborností.

Humanitní seminář bude nabízen jako HUS I se zaměřením na estetickou výchovu (zkratka předmětu ESV) nebo HUS - konverzace z anglického jazyka (zkratka předmětu KOA) nebo HUS - konverzace z německého jazyka (zkratka předmětu KON)


Přehled využití týdnů ve školním roce

 

 

 

Činnost

1. ročník

 2. ročník  3. ročník  4. ročník

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

34

30

Sportovní výcvikový kurz

-

1

-

-

Odborná praxe

-

2

2

-

Projektový týden

 

 

-

-

1

-

Maturitní zkouška

-

-

-

2

Časová rezerva (opakování učiva,

výchovně vzdělávací akce, exkurze apod.)

6

3

3

5

Celkem týdnů

40

40

40

37

 

Poznámka:

Hodinovou dotaci pro jednotlivé předměty v jednotlivých ročnících, které se následně převádějí do tabulky, je možno počítat dvojím způsobem:

1) držet se matematického pronásobení počtu vyučovacích hodin pro předmět * počet vyučovacích týdnů v daném ročníku, nebo

2) počítat hodinovou dotaci jako součin počtu vyučovacích hodin pro předmět * 32 týdnů

V učební osnově a při plánování výuky podle ročníků postupujeme 1. způsobem, tzn., že vycházíme z počtu týdnů v konkrétním ročníku (u 2 hod. předmětu to je 68 a 60 hod.).
Vždy se však jedná o základní počty vyučovacích hodin, které mohou být navýšeny o rezervu nebo poníženy o doplnění rezervy.

Podrobnosti jsou vždy stanoveny plánem školy na daný školní rok nebo v mimořádném případě aktuální směrnicí ředitele školy.

 

Konkretizovaný učební plán

Zaměření – obnovitelné zdroje energie

 

Název ŠVP: Strojírenství

Kód a název oboru vzdělání: 23 – 41 – M / 01 STROJÍRENSTVÍ

Délka a forma studia: čtyřleté denní studium

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Datumplatnosti  ŠVP: od 1. září 2009

 

     Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkratka

Počet týdenních vyučovacích hodin

 1. ročník

 2. ročník  3. ročník  4. ročník

Celkem

Všeobecně vzdělávací předměty

20

17

14

12

63

Českýjazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

         10

Cizí jazykI

CIJ I

3

3

3

3

12

Dějepis

DEJ

2

-

-

-

2

Občanskánauka

OBN

-

1

1

1

3

Matematika

MAT

3

3

3

3

12

Fyzika

FYZ

2

2

-

-

4

Chemie

CHE

2

-

-

-

2

Základy ekologie

ZEK

1

-

-

-

1

Ekonomika

EKO

-

2

1

-

3

Tělesnávýchova

TEV

2

2

2

2

8

Informační akomunikační technologie

ICT

2

2

2

-

6

Předměty specializace

 

11

16

16

18

61

Technickékreslení

TEK

2

2

-

-

4

Mechanika

MEC

2

3

2

-

7

Alternativní technologie

ALT

-

-

4

4

           8

Strojírenskátechnologie

STT

2

2

2

3

           9

Základyelektrotechnikya automatizace

ZEA

-

2

-

1

3

Multimédia

MUL

-

-

-

2

2

Počítačové konstruování

CAD

2

2

2

3

9

Strojní součásti

STS

-

2

2

-

44

Konstrukční cvičení

KOC

-

-

1

2

3

Praxe

PRA

3

3

3

3

  12

Celkem základní předměty

 

 

31

33

30

30

124

Volitelnépředměty

 

3

2

3

4

12

Cizí jazyk II

CIJ II

2

2

-

-

4

Písemnáaelektronickákomunikace

PEK

1

-

-

-

1

Základy podnikání

ZAP

-

-

1

2

3

Humanitní seminář

HUS

-

-

2

2

4

Celkem:

 

34

35

33

34

136

 

Poznámky k učebnímu plánu

 

− Názvy předmětů jsou pracovní, mohou doznat změny.

− Předměty český jazyk a literatura a estetické vzdělávání lze sloučit v jeden předmět při zachování obsahu a proporce hodin.

− Ve výuce cizího jazyka I pokračuje žák zpravidla ve studiu cizího jazyka, kterému se učil na základní škole (ANJ, NEJ).

− V předmětu cizí jazyk II volí z nabídky, kterou škola předkládá (ANJ, NEJ).

− Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách.

− Skladba volitelných předmětů je variabilní. Jejich nabídka bude uskutečňována podle

možností školy v 1. a 2. ročníku a podle profilace zájmů žáků po dvou letech studia pro 3. a 4. ročník.

 

 

− Struktura volitelného semináře je v kompetenci školy, mohou být jednoleté i dvouleté.
Učební osnovy schvaluje ředitel školy. Semináře jsou nabízeny tak, aby žáci měli možnost prohloubit své poznatky jednak v předmětech zvoleného oboru, jednak v oblasti svých zájmů. Protože jsou nabízeny průřezově na všech oborech školy, mohou žáci získat i poznatky z jiných odborností.

Humanitní seminář bude nabízen jako HUS I se zaměřením na estetickou výchovu (zkratka předmětu ESV) nebo HUS - konverzace z anglického jazyka (zkratka předmětu KOA) nebo HUS - konverzace z německého jazyka (zkratka předmětu KON)


Přehled využití týdnů ve školním roce

 

 

 

Činnost

1. ročník

 2. ročník  3. ročník  4. ročník

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

34

30

Sportovní výcvikový kurz

-

1

-

-

Odborná praxe

-

2

2

-

Projektový týden

 

 

-

-

1

-

Maturitní zkouška

-

-

-

2

Časová rezerva (opakování učiva,

výchovně vzdělávací akce, exkurze apod.)

6

3

3

5

Celkem týdnů

40

40

40

37

 

 

Poznámka:

Hodinovou dotaci pro jednotlivé předměty v jednotlivých ročnících, které se následně převádějí do tabulky, je možno počítat dvojím způsobem:

1) držet se matematického pronásobení počtu vyučovacích hodin pro předmět * počet vyučovacích týdnů v daném ročníku, nebo

2) počítat hodinovou dotaci jako součin počtu vyučovacích hodin pro předmět * 32 týdnů


V učební osnově a při plánování výuky podle ročníků postupujeme 1. způsobem, tzn., že vycházíme z počtu týdnů v konkrétním ročníku (u 2 hod. předmětu to je 68 a 60 hod.).
Vždy se však jedná o základní počty vyučovacích hodin, které mohou být navýšeny o rezervu nebo poníženy o doplnění rezervy.

Podrobnosti jsou vždy stanoveny plánem školy na daný školní rok nebo v mimořádném případě aktuální směrnicí ředitele školy.